REGULAMIN MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI

1. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest obiektem Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie znajdującym się na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowo Szkoleniowego OMEGA w Stręgielku.
2. Miejsce wyznaczone do kąpieli jest otwarte w czasie wakacji codziennie w godz. 9.00-13.00 i 15.00 -18.00 .
3. Do korzystania z miejsca wyznaczonego do kąpieli uprawnione są osoby aktualnie przebywający w ośrodku.
4. Dzieci od roku do 7 lat mogą przebywać na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli.
6. Za przedmioty wartościowe pozostawione w miejscu wyznaczonym do kąpieli, ratownik ani ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie przyległym do miejsca wyznaczonego do kąpieli o ile ratownik nie wnosi zastrzeżeń.
8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym i czapkę ratownika.
11. Osoby korzystające z miejsca wyznaczonego do kąpieli obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.

12. Osobom znajdującym się na terenie miejsca wyznaczonego do kąpieli nie wolno:

a. przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać,
b. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
c. niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d. korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust. 11,
e. zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:
  zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
  – skakać do wody,
  – leżakować i biegać po pomostach,
  – zaśmiecać i brudzić terenu miejsca wyznaczonego do kąpieli.
f. niszczyć znaków żeglugowych odgradzających kąpielisko od szlaku żeglugowego, wód otwartych lub miejsc, w których kąpiel jest zabroniona.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
14. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
15. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu miejsca wyznaczonego do kąpieli dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, za osobną opłatą.
16. Osoby nie będące gośćmi ośrodka mogą korzystać z miejsca wyznaczonego do kąpieli za opłatą uiszczoną w kasie ośrodka lub u bosmana zgodnie z obowiązującym cennikiem.
17. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi miejsca wyznaczonego do kąpieli.

Regulamin miejsca wyznaczonego do kąpieli zatwierdził.
Kierownik Ośrodka

Regulamin kąpieli grup zorganizowanych

1. Kąpiel może odbywać się tylko w miejscu uprzednio zbadanym i ściśle oznaczonym przez ratownika.
2. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.
3. Kąpiel lub ćwiczenia w wodzie odbywają się w grupach nie większych niż 15 osób.
4. Za ustalenie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.
5. Nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.
6. Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć w cieniu, obserwując kąpiących.
7. Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczona do kąpieli.
8. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.
9. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez ratownika.
10. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczone do wody.
11. Samodzielne wyjście z wody należy zgłosić dyżurującemu ratownikowi.
12. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widziałby wszystkich kąpiących się i sam był przez nich widziany.
13. Czas trwania kąpieli na początku turnusu:3-5 min. dla grup młodszych ( 7 – 9 lat ), 5 min. dla grup starszych. Przy systematycznym organizowaniu kąpieli czas ten stopniowo się wydłuża: Do 15 min. dla grup młodszych, a do 20 min. dla grup starszych.
14. W ciągu dnia grupy korzystają z kąpieli nie więcej niż dwa razy.
15. Głębokość kąpieli : dla nie umiejących pływać – najniższej osobie do pasa, dla umiejących pływać – 1,50m.
16. Osobno są prowadzone zajęcia z grupami umiejącymi pływać i osobno z nie umiejącymi.

17. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie. Obowiązuje całkowity zakaz:

a) kąpieli w maskach do nurkowania,
b) kąpieli w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,
c) wrzucania i wpychania do wody oraz skakania do wody,
d) zanurzania się i nurkowania,
e) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,
f) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

18. Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową :

a) 1 – gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli,
b) 2 – gwizdki – koniec kąpieli,
c) seria krótkich gwizdków – ” Alarm „

19. W przypadku :

a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,
b) zauważenia tonięcia należy natychmiast powiadomić ratownika

20. Na sygnał ” Alarm ” wszyscy natychmiast wychodzą z wody na brzeg.
21. Za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu ustala się następujące kary :

a) za pierwsze złamanie regulaminu kąpieli – zakaz kąpieli w ciągu całego dnia,
b) za drugie przewinienie – zakaz kąpieli w ciągu dwóch najbliższych dni,
c) za trzecie przewinienie – zakaz kąpieli do końca turnusu

22. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

Regulamin zatwierdził
Kierownik Ośrodka

um_mini agrykola-minizakochaj-mini

logo-omega-m

My na facebook-u

prezentacja

Zapisz się do naszego newslettera

Pobierz na swój telefon

Skanując widoczny poniżej kod pobierzesz na swojego smartfona lub tablet nasze dane kontaktowe, numery telefonów, adres strony internetowej oraz adres e-mail. Po pobraniu zapisz je w książce adresowej swojego smatfona lub tabletu

omega