REGULAMIN Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego AGRYKOLA w Warszawie

obowiązujący osoby przebywające w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku

Warunki pobytu w ośrodku

1. Z ośrodka mają prawo korzystać wszystkie osoby, których pobyt jest uzgodniony z kierownictwem, dopełnili obowiązku meldunkowego w biurze ośrodka i uiścili należną opłatę zgodnie z cennikiem.
2. Uczestnicy obozów i wczasowicze otrzymują do swojej dyspozycji niezbędne wyposażenie, które zobowiązani są pozostawić w stanie nie uszkodzonym przy opuszczaniu ośrodka. W przypadku stwierdzenia przez personel ośrodka braku lub uszkodzenia wyposażenia, uczestnik obowiązany jest pokryć równowartość zaginionego lub uszkodzonego przedmiotu wraz z kosztami robocizny.
3. Ośrodek wraz z urządzeniami wewnętrznymi i wyposażeniem stanowi mienie społeczne, które powierza się specjalnej pieczy użytkownika.
4. Intendent ośrodka przekazuje do dyspozycji pomieszczenia wraz z wyposażeniem kierownikowi grupy lub wczasowiczowi, który bierze całkowitą odpowiedzialność materialną za powierzone mienie. Na zakończenie pobytu kierownik grupy lub wczasowicz przekazuje sprzęt i pomieszczenia intendentowi. W przypadku nie przekazania przydzielonego mienia kierownictwo ośrodka dokona komisyjnego odbioru pomieszczeń i wyposażenia a za ewentualne braki obciąży kierownika grupy lub wczasowicza.
5. Kradzież niszczenie lub uszkodzenie mienia ośrodka pociąga za sobą odpowiedzialność określoną w obowiązujących przepisach zwłaszcza dotyczących ochrony i zabezpieczenia mienia społecznego.
6. Każdy uczestnik powinien współdziałać z kierownictwem ośrodka w zakresie ochrony mienia społecznego, zgłaszać do kierownictwa ośrodka spostrzeżenia dotyczące braków i uszkodzeń. W przypadku wyrządzenia szkody, uczestnik jest obowiązany do powiadomienia o tym fakcie. Za szkody wyrządzone przez młodzież odpowiadają opiekunowie i wychowawcy.
7. Pomieszczenia należy opuścić najpóźniej do godz. 1500 w dniu zakończenia turnusu.
Odpowiedzialność za mienie uczestników
Ośrodek nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione w pomieszczeniach ogólnych jak stołówka, umywalnia itp., jak również za kradzież ubrań, przedmiotów wartościowych i pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy złożyć w depozyt kierownikowi lub wychowawcy grupy.

Przepisy porządkowe

Uczestnik przebywający w ośrodku obowiązany jest stosować się do następujących przepisów porządkowych:
1. Przestrzegać porządku i czystości.
2. W godzinach nocnych tj. od 2200 do 0700 przestrzegać ciszy nocnej.
3. Przy opuszczaniu przydzielonego pomieszczenia należy pamiętać o zamknięciu okien i wygaszeniu światła.
4. W pomieszczeniach noclegowych nie wolno rozwieszać ubrań, ręczników itp., nie pozwala się na wbijanie gwoździ, rozwieszania ilustracji, rysowania na ścianach.
5. Wszelkie ogłoszenia i informacje dla uczestników grup mogą być zamieszczane wyłącznie na tablicach korkowych na korytarzu hotelu. Za zniszczenia wynikające z nieprzestrzegania tych postanowień odpowiadają opiekunowie dzieci i młodzieży.
6. Przestrzegać ściśle godzin spożywania posiłków ustalonych i podanych do wiadomości przez kierownictwo ośrodka.
7. Zabrania się wynoszenia naczyń i nakryć ze stołówki.
8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pomieszczeniach mieszkalnych otwartego ognia.
9. Picie alkoholu i palenie tytoniu na terenie ośrodka jest zabronione.
10. Zabrania się palenia ognisk – z wyjątkiem miejsca do tego celu wyznaczonego, niszczenia roślinności, używania otwartego ognia. Zakaz ten obowiązuje również poza terenem ośrodka.
11. Ośrodek dysponuje sprzętem pływającym i portem jachtowym. Zasady korzystania z portu określa regulamin portu podany do wiadomości w porcie.
12. Na terenie ośrodka obowiązuje kultura zachowania się, koleżeńskość oraz przestrzeganie zasad społecznego współżycia.
13. Na teren ośrodka nie można wprowadzać zwierząt w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Dyrektor Ośrodka

CISZA NOCNA W GODZINACH
22.00 – 07.00