REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej „Funduszem” tworzy się na podstawie przepisów:
1. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
2. rozporządzenia MPiPS z dnia 14.3.1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168 ze zm.).

§ 3

Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.

§ 4

1. Środkami Funduszu administruje dyrektor ośrodka.
2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
3. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
4. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej.

II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS

§ 5

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są:
a) wszyscy pracownicy zatrudnieni w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz od wymiaru czasu pracy,
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
c) emeryci i renciści – byli pracownicy,
d) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 lit. a)-c),
2. Członkami rodzin, o których mowa w pkt 1 lit. d) są:
a) współmałżonkowie, w tym także pracujący,
b) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka, wnuki i rodzeństwo pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole – do ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 lat,
c) osoby wymienione w pkt 2 lit. b), w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek,
d) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach – jeżeli byli na ich utrzymaniu i posiadają prawo do renty po zmarłym pracowniku.

§ 6

3. Do pomocy, ze środków Funduszu, przeznaczonej na cele mieszkaniowe uprawnieni są wszyscy pracownicy posiadający staż pracy w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowo Szkoleniowym OMEGA w Stręgielku wynoszący co najmniej 3 lata.

 

III. PRZEZNACZENIE ZFŚS

§ 7

Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):
1. wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie,
2. pomocy materialnej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej zdarzeniami losowymi,
3. wypoczynku w dni wolne od pracy, w tym wycieczki,
4. działalności kulturalno-oświatowej w postaci zakupu biletów na imprezy artystyczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe oraz sprzętu sportowego do wspólnego użytku,
5. ostatnie pożegnanie pracownika lub bliskiego członka jego rodziny w przypadku śmierci.
6. pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe.
IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 8

1. Przyznanie i wysokość pomocy (dofinansowania) za środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.
2. Usługi i świadczenia są przyznawane na wniosek uprawnionego – załącznik nr 2 – i mają charakter uznaniowy. Uprawnieni nie mogą domagać się zwrotu środków pieniężnych rekompensujących wartość pomocy socjalnej w przypadku jej nie przyznania.
3. Podstawą do przyznania ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika dołączonym do wniosku – załącznik nr 1.
4. Dochodem w rodzinie są wszelkie dochody osób zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
5. Wysokość zapomogi proponuje komisja socjalna w każdej sytuacji indywidualnie, po przeprowadzeniu oceny oświadczenia i wniosku o których mo0wa w § 8 pkt 2-3,
6. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje dyrektor w zależności od oceny sytuacji i w ramach posiadanych środków funduszu socjalnego.
7. W przypadku odmownego ustosunkowania się do wniosku podaje się uzasadnienie.

§ 9

Pomoc z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków według następujących zasad:
1. Komisja Socjalna przedstawi Dyrektorowi propozycję podziału Funduszu Socjalnego w kwotach na fundusz urlopowy, fundusz mieszkaniowy i fundusz pomocy socjalnej. Zatwierdzony protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej jest planem rocznym działalności socjalnej prowadzonej przez zakład.
2. Fundusz urlopowy ulega podziałowi w równych częściach na pracownika który w ośrodku przepracował co najmniej jeden rok lub został zatrudniony w wyniku przeniesienia służbowego. Fundusz urlopowy winien być wypłacony pracownikowi tuż przed rozpoczęciem urlopu, bądź na wniosek pracownika po jego wykorzystaniu i przysługuje pracownikowi w przypadku udzielonego urlopu minimum na 14 kolejnych dni kalendarzowych.
3. Zasady przyznawania pomocy z funduszu mieszkaniowego stanowią zapisy § 10-11 niniejszego regulaminu.
V. POMOC NA CELE MIESZKANIOWE

§ 10

1. Pomoc na cele mieszkaniowe udzielana jest w formie pożyczek.
2. Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe mogą być udzielone na:
a) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
b) zakup budynku mieszkalnego od jednostek, które wybudowały budynek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
c) zakup lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
d) przebudowę strychu, suszarni lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
e) wykup lokali na własność,
f) przystosowanie mieszkań do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej,
g) remont i modernizację mieszkania lub domu,
h) kaucję i opłaty wymagane przy uzyskiwaniu i zamianie mieszkań.
3. Zasady i warunki przyznawania oraz wysokość i spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 2, określają umowy zawierane przez pracodawcę z pożyczkobiorcami, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 11

1. Pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na 3 lata.
2. Warunkiem przyznania pożyczki jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki.
3. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wymagane jest udzielenie poręczenia przez dwóch pracowników ośrodka zatrudnionych na czas nieokreślony.
4. Oprocentowanie pożyczki wynosi 3 % w stosunku rocznym.
5. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 miesiąca od dnia jej udzielenia.
6. Spłata pożyczki następuje w ratach miesięcznych, przez okres trzech lat.
7. W przypadku śmierci pracownika, niespłacona część pożyczki zostaje umorzona.
8. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
a. rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę,
b. rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia albo za wypowiedzeniem z winy pożyczkobiorcy,
10. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej umowy.
11. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie przypadających od niego rat z tytułu spłaty pożyczki z wynagrodzenia za pracę i zasiłku z ubezpieczenia społecznego.
12. W przypadku niespłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności w wyznaczonym terminie, o czym zawiadamia się także poręczycieli.
13. W przypadku nie spłacania pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek ten spoczywa na poręczycielach.
14. W razie likwidacji pracodawcy spłata pożyczki następuje na wskazany przez likwidatora rachunek bankowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości poprzez udostępnienie go do wglądu w księgowości ośrodka. Komunikat w tej sprawie umieszczono na tablicy ogłoszeń.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zachowania procedury obowiązującej przy jego wprowadzaniu.
3. Rozbieżności interpretacyjne będą rozstrzygane wspólnie przez pracodawcę i Komisją Socjalną reprezentującą interesy pracowników na podstawie wyboru dokonanego w dniu 23.03.2010 r. W razie istotnej różnicy stanowisk rozstrzygnięcie następuje w oparciu o opinię zaakceptowanego przez strony eksperta.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 13

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
6. Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Regulamin Gospodarowania Funduszem Świadczeń Socjalnych z dnia 12 lipca 1999 r.

§ 14

Niniejszy regulamin został uzgodniony z Komisją Socjalną reprezentującą interesy pracowników na podstawie wyboru dokonanego w dniu 23 marca 2010 r.

Komisja socjalna

1. Ryszard Łabacz – przewodniczący ………………………….
2. Julita Rokosz – członek ………………………….
3. Zbigniew Pawlikowski – członek ………………………….

Zatwierdził

Załącznik nr 1
do regulaminu ZFŚS
Stręgielek, dn. ……………
Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
pracownika/rencisty/emeryta

Oświadczenie jest dokumentem prawnym w rozumieniu art.245 Kodeksu postępowania cywilnego, a prawidłowość danych w nim zawartych potwierdzona jest własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie i może być zweryfikowana w trybie określonym w art. 253 tegoż Kodeksu.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dobrowolnie oświadczam, że średniomiesięczny przychód brutto ze wszystkich źródeł w mojej rodzinie, w roku ………….. wynosił ………………. zł (słownie; …………… ……………………………………………………………………………………….. zł).
Średniomiesięczny przychód brutto na jednego członka rodziny wynosił: ………………… zł.
Przychód brutto na osobę w rodzinie oblicz się na podstawie przychodów opodatkowanych i nie opodatkowanych ze wszystkich źródeł, wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z dziećmi pobierającymi naukę.

Z przychodów tych korzystają:*
1. Pracownik (emeryt/rencista) …………………………………………………………………
2. Małżonek …………………………………………………………………………………….
3. Dzieci …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
4. Inni członkowie rodziny ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
……………………… ………………………………….
(Data) ( Czytelny podpis)

Uwaga! Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontroli wiarygodności oświadczenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym dofinansowanie nie zostanie przyznane.

*Proszę wpisać imię i nazwisko oraz- w przypadku dzieci wiek, – w przypadku innych członków rodziny miejsce pracy.

Załącznik nr 2
do regulaminu ZFŚS

……………………………………….
(Imię i Nazwisko pracownika)

………………………………………
(stanowisko)

Wniosek o przyznanie pomocy
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZAPOMOGA FINANSOWA / ZAPOMOGA LOSOWA / ZAPOMOGA RZECZOWA / ZAPOMOGA ZDROWOTNA / DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU DZIECKA*

Dla ………………………………………………………………………………………………
(Jeśli dotyczy dofinansowania dla dzieci podać datę urodzenia)

Uzasadnienie wniosku:

———————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————

Załączniki:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Wiarygodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Stręgielek, dn………………………. …………………………………………………………………………..
(Czytelny podpis)
Pracodawca zastrzega sobie możliwość kontroli wiarygodności powyższych danych.
OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ
Komisja Socjalna w składzie:
1. ………………………………………. ……………………
2. ………………………………………. ……………………
3. ………………………………………. …………………..
Przychyla się do wniosku pracownika i proponuje przyznanie zapomogi o wartości ……………..zł,/ Nie przychyla się do wniosku z powodu …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………*

DECYZJA
1. Wniosek powyższy akceptuję i przyznaję świadczenie w wysokości: …………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………………………………………………..).
2. Wniosek powyższy nie akceptuję z powodu: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….
*Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3
do regulaminu ZFŚS

UMOWA W SPRAWIE POŻYCZKI
Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZUŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W dniu …………………….. pomiędzy Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowo Szkoleniowym OMEGA z siedzibą w Stręgielku, zwanym dalej pracodawcą, w imieniu którego działa Franciszek Wierzchowski – dyrektor ośrodka, a Panią/Panem …………………………………………………….. zatrudnionym/emerytem/rencistą*, zwanym dalej pożyczkobiorcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przyznaje się Pani/Panu …………………………………………….. ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pożyczkę w wysokości ……………………….. zł (słownie ………………………………………………………………………………………….. złotych) z przeznaczeniem na …………………………………………………………………………………………………………………………

Pożyczka jest oprocentowana w wysokości …………. % w stosunku rocznym.

§ 2

Przyznana pożyczka podlega spłaceniu w całości. Okres jej spłaty wynosi ……. miesięcy. Rozpoczęcie spłaty pożyczki następuje od dnia ………………………
pierwsza rata w wysokości ……………..zł (słownie ………………………………………………………….. złotych).
Pozostałe raty w wysokości …………zł (słownie ……………………… …………… złotych).

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do potrącania należnych rat, zgodnie z § 2 niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, od dnia ………………………………………………….

§ 4

Niespłacona pożyczka (łącznie z kwotą warunkowo umorzonej pożyczki) staje się natychmiast wymagalna w przypadku:
• rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę,
• rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pożyczkobiorcy,
• stwierdzenia, że pożyczka została udzielona na podstawie nieprawdziwych danych,
• stwierdzenia, że pożyczka została w całości wykorzystana na inne cele niż w niniejszej umowie,
• sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego (lokalu w domu mieszkalnym), na którego budowę pożyczka została udzielona,
• ustania członkostwa w spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na skutek wystąpienia, wykreślenia lub wykluczenia przed zamieszkaniem w lokalu spółdzielczym.

§ 5

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki mieszkaniowej udzielonej na warunkach niniejszej umowy.

§ 6

W razie nieuregulowania we właściwym terminie otrzymanej przez Pana/Panią …………………… pożyczki w wysokości ………………………… zł (słownie …………………………………………………………… złotych) poręczyciele wyrażają na piśmie zgodę na pokrycie należnej kwoty z ich wynagrodzeń.
§ 7
Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca i pracodawca.

Poręczyciele pożyczki:
1. Pan (Pani)…………………………………… zam. nr dowodu osobistego
2. Pan (Pani)…………………………………… zam. nr dowodu osobistego
W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez wyżej wymienionego wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty z naszych wynagrodzeń.

………………………………………….. ………………………………………………
(poręczyciel) (poręczyciel)

………………………………………….. ……………………………………………
(pożyczkobiorca) (pożyczkodawca)

Dodaj komentarz